Reactualizat in iunie 2014

Index

Parintele Staret
Murmurul Sihastrilor
Schitul Sf.Ierarh Modest
Programul Slujbelor
Album
Apel de suflet
E-mail
Rugaciunea Sfantului Ioanichie, la pagina Sfantului.

Anunt despre Sfantul Ioanichie, la "murmurul sihastrilor"

Anuntam ca contul manastirii este afisat la Apel de suflet

Contul Schitului Sf. Modest este afisat la adresa Schitului

ntr-un loc cu frumuseþi inegalabile, retras, departe de lume, pierdut printre pãduri seculare ºi stânci prãpãstioase la o altitudine de peste 880 m, oameni dornici de reculegere s-au retras în umbra tãcutã a peºterilor ºi ºi-au închinat viaþa lui Dumnezeu în cea mai asprã sihastrie româneascã, deoarece "poporul român înzestrat din belºug cu darul dumnezeiesc al credinþei a trãit în Carpaþi ca într-o catedralã".
ãlãtorul avizat care pãºeºte printre stâncile argintii care ascund nenumarate taine ºi ajunge în preajma Sfântului Locaº este surprins de asemãnarea izbitoare cu Schitul Meteora din Grecia, motiv pentru care scriitorul Mihai Rãdulescu l-a numit "Meteora României", fiind profund impresionat de acest rai de pãmânt românesc.

 

ste aºezatã pe piscul unui munte la altitudinea de 881 m de la nivelul mãrii între Valea lui Coman, Valea Chiliilor ºi apa Dâmboviþei, la 25 km S-E de Câmpulung pe ºoseaua ce vine de la vechea cetate de scaun a Târgoviºtei, ancestral drum de cãrãuºie în Þara Româneascã.

INDEX | ISTORIC | PÃRINTELE STAREÞ | SCHITUL SF.MODEST | MURMURUL SIHAªTRILOR | PROGRAM | ALBUM | APEL DE SUFLET | SF. IOANICHIE

Mãnãstirea Cetãþuia Negru-Vodã, Cetãþeni, Jud. Argeº, Cod 117240, tel:0248/544.000 ; E-mail: cetatuiamuscel@yahoo.com